Brandskyddsutbildningar

Systematiskt brandskyddsarbete

Den nya lagen om skydd emot olyckor kräver mera av enskilda än förut. Med enskilda menas företag. Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsabete beskriver vad företagen skall göra för att klara att leva upp till lagkraven. Vi lär oss hur vi arbetar praktiskt med brandskyddsfrågorna på ert företag.
Kurstid: 8 timmar

Heta arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas Heta Arbeten. För att genomföra ett Hett Arbete ska det alltid finnas två personer inblandade: Tillståndsansvarig (beställaren) och personen som ska utföra jobbet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han/hon ge ett skriftligt tillstånd till personen som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en brandvakt. Alla inblandade - Tillståndsansvarige, Hetarbetaren och Brandvakten - ska genomgå utbildningen Heta Arbeten.
Efter godkänd utbildning erhåller alla ett certifikat utfärdat av Svenska Brandskyddsföreningen och gäller i fem år.
Kurstid: 8 timmar

Lagen om skydd emot olyckor

Vi går igenom vad lagen kräver av enskilda och företag.
Kurstid: 4 timmar

Breddutbildning av personal

Vet personalen på ert företag hur man gör en första insats vid en brand?
Det är av yttersta vikt att personalen är väl medvetna om vilka brandrisker som föreligger och hur man på bästa sätt förebygger dem. Rädda, larma och släck är huvudtemat, vi får även tillfälle att prova på att släcka en brand med handbrandsläckare.
Kurstid: 8 timmar

Tillbaka till Utbildningar

Göran Åhslund AB Kommunhuset, 680 50 Ekshärad|Tel. 0563-401 60, 070-658 42 05|info@goranahslund.se

Kamedia